AGAPIT

Биорезонансната терапия (БРТ) чрез устройството  Агапит  се провежда чрез въздействие на пациента или чрез индукционно електромагнитно поле, или чрез електрически сигнал с определена честота. При провеждане на електромагнитни терапевтични програми въздействието се осъществява безконтактно с помощта на индукционна антена. В програмите за БРТ с електрически сигнал се използват контактни електроди. Може едновременно да се използват индукционната антена и електродите за ръце. Има и допълнително оборудване, при което терапията може да се провежда с лежащи пациенти, както и по време на сън чрез отдалечен от апарата електрод, наречен терапевтичен матрак. Честотният спектър е много голям, от 0 до 25 кХц, които се поддават на индуктора и от 0 до 3 МХц на електродите.

По време на терапевтичния сеанс, с уредът Агапит може да се записват информационните свойства на вълновия спектър на пациента върху различни носители. За това в уреда има опция за пасивна БРТ, което позволява да се провежда ендогенна биорезонансна терапия с личните електромагнитни колебания на пациента.

БРТ е най-физиологична за организма.

Всички органи и тъкани в живия организъм са естествен източник на свръх слаби колебания. При нормални условия на всяка тъкан, орган и организъм като цяло е присъща определена честотна рисунка  на физиологичните колебания (норма). Въздействието на вредните фактори (екологични, инфекциозни, психологически, химически, геопатогенни и др.) предизвикват формирането на патологични (дисхармонични) колебания, които нарушават нормалното функциониране на организма. Според научните изследвания на д-р Ф. Морел, Готовский, Келер, тези изменения се поддават на апарата и се коригират чрез БРТ.

Този вид терапия се използва като самостоятелен лечебен метод, или за подготвяне на индивидуални резонансно-честотни препарати. Тази уникална по своята ефективност терапия коригира собствените електромагнитни колебания на системите и органите. Тези колебания се делят на физиологични (хармонични), представени от специфичните честотни спектри за всяка система, и патологични (дисхармонични), явяващи се в резултат на интоксикация или емоционално натоварване. Организмът заболява тогава, когато не може да поддържа устойчиво съотношение между физиологичните честотни спектри и да се саморегулира, т.е. да погасява дисхармоничните честоти.

Преминавайки специална обработка с филтърна система в уреда за БРТ, електромагнитното поле на пациента се очиства от колебания с чужди за организма, дисхармонични честоти. Като резултат, в него се възстановява физиологичното равновесие.

Информацията от почистващия процес по време на лечебната процедура може да се запише върху водните молекули, на хомеопатични захарни глобули, които след това се назначават на пациента като лекарство – резонансно-честотен хомеопатичен препарат. Функционалните възможности на устройството  Агапит са обширни. Уредът може да се използва както в клиники, така и в домашни условия.

X

Biomedis Europe

All rights reserved.